กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

      สศก. จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างนางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

  

 

1

  

  

3

 

 

 5

 

   

 

2

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน