กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

             วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อให้ สำนัก/ศูนย์/กอง จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับส่วน/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ กระบวนงาน ผลงานตามกระบวนงาน ผู้รับบริการ และปัญหาจากกระบวนงานตามอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวง ให้ส่งข้อมูลให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาการประชุมในครั้งต่อไป

 

S 84926469

 

S 84926470

 

S 84926471

 

S 84926472

 

S 84926473

 

 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน