กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

            วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตัวชี้วัดระดับสำนัก/ศูนย์/กอง รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62) และได้มีการประชุมหารือกันในแต่ละสำนัก/ศูนย์/กอง

 

S 3907593

S 3907594

S 3907595

S 3907596

S 3907597

S 3907599

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน