กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

วันที่ 9 กันยายน 2562 เลขานุการกรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2562 แทนท่านรองเลขาธิการฯ ซึ่งท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว) ติดประชุมด่วน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตัวชี้วัดระดับสำนัก/ศูนย์/กอง รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) รวมทั้งพิจารณาข้อมูลสมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส

 S 4767771

S 4767770

S 4767769

S 4767768

 

 

 

 

 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน