กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

                วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สศก. และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท./หน่วยงานขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

    S 8454185

S 8454189

             S 8454187

S 8454188 0

 

 

 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน