กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

                วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สศก. และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท./หน่วยงานขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

S 8691727

S 8691728

S 8691725

S 8691729

S 8691730

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน