กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

                วันที่  9 ธันวาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๖๓ ของสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท./หน่วยงานขึ้นตรง

 

S 8282129

S 8282124

S 8282127

S 8282123

S 8282125

 

 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน