กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สศก. ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบต่างๆ (แบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5) ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

S 8093702

S 8093700

S 8093698

S 8093701

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน