กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่เป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 6/2562 รักษาการแทนท่านรองเลขาธิการฯ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) เนื่องจากท่านรองเลขาฯ ติดประชุมจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลการประเมินตนเองการสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 และ แผนพัฒนาองค์การรายหมวด ปี 2563

S 8724488

S 8724494

S 8724492

S 8724493

S 8724491

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน