กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

วันที่ 24 - 25 ธันวาคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผน Digital technology ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีท่านเลขาธิการเป็นประธานในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีท่านอาจารย์ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถชมวิดีโอการประชุมได้คลิกที่รูปภาพ และชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ใน https://www.youtube.com/channel/UCXOJ2zTcUE86exmsY6TmjZA

2new

7

6new 3

3new

S 9043982

S 9043983

S 9043981

S 9043985

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน