กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

           วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรี ตามนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐกำหนดให้หน่วยงานมุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้าง บูรณาการเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่ทันสมัย สู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงต่อไป

1

2

17

4

5

29

cover

27

25

22

12

18

9

 

 

 

 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน