กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

แบบรายงานการควบคุมภายใน

  การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนควบคุมภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

ปี 2563

> รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบ ปค. 5)

 

ปี 2562

> ผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 

ปี 2561

  > หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1

  > สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 แบบ ปค. 4

  > สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 แบบ ปค. 5

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร