กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

Video Clip เพื่อสื่อสาร/สร้างการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สศก.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การฯ ปี 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2562

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2561

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2560

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2559

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน