กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

      สศก. จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างนางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

  

 

1

  

  

3

 

 

 5

 

   

 

2

          การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี 2561 และงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี 2561 และงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 โดยมีการบรรยายถึงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี 2561 โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การบรรยายตัวชี้วัดระดับบุคคลปี 2561 โดยหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ แนวทางการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ สศก. ปี 2561 โดยหัวหน้าฝ่ายนิติการวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรปี 2561 โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคล

 

2

 

 

6

 

 

1

 

 

3

 

 

    ข้อมูลการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี 2561 และงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

   - ชี้แจงตัวชี้วัด-ปี2561

   - แผนพัฒนาบุคลากรของ

   - ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

 

 

แผนทfinal

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร