กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

ผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2556

ผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร