กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

>>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำเนินการโครงการจัดการคัดแยกขยะประเภทรีไซเคิล

 

ผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2556

>>FL.1

 

ผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

>>FL.2

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร