กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

 

ผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2556

 

ผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน