กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

บุคลากรในหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

         S 4448344            

       นายศรีไพร บุญยะเดช

    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

                          S 79634506                                                                     

                     นางสาวเก้าก้อย ทองรุต                             

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

                          1990432                                             10456 p tit

                      นายฐาปณัฐ จันทร์หงษ์                                            นายพิภพพล ศิริไปล์

           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

                  S 4448349                                       S 79634508                   

                  นางสาวสุธาทิพย์ ดวงแข                                           นางสาวอัญธิกา ผานคำ                          

            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

            

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน