กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

บุคลากรในหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

         S 4448344            

       นายศรีไพร บุญยะเดช

    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

                          S 79634506                                               S 79634504                      

                     นางสาวเก้าก้อย ทองรุต                              นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

                  S 4448349                                       S 79634508                   

                  นางสาวสุธาทิพย์ ดวงแข                                           นางสาวอัญธิกา ผานคำ                                   

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างเหมา)            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างเหมา)

 

 

 

 

 

 

 

            

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร