กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player
  •  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2561

                     รอบที่ 1        รอบที่ 2

  • ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560

                         รอบที่ 1         รอบที่ 2

 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน