กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

> ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2561

                     รอบที่ 1        รอบที่ 2

> ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560

                      รอบที่ 1        รอบที่ 2

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2558

>  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2556

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปี 2555

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปี 2554

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปี 2553

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปี 2552

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปี 2551

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปี 2550

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปี 2549

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปี 2548

 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร